KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO, DIZAJNOVÉ KÚPEĽNE,

PRIAMY DOVOZCA SVETOVÝCH ZNAČIEK,

VIZUALIZÁCIE, ODBERNÝ SKLAD...

1.

Pre efektívne fungovanie mailových odkazov, zasielanie informácií a iných formulárov (ďalej len  “žiadosť o informácie”), sú potrebné osobné údaje žiadateľov informácií, ktoré poskytnú v mailových formulároch, spracovaných spoločnosťou: elkem, s.r.o.  Získané osobné údaje žiadateľov informácií nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.


2.

Odoslaním  žiadosť o informácie udeľujete spoločnosťi: elkem, s.r.o.  v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosťi o informácie, a to na dobu nevyhnutú na plnenie požadovanej žiadosti o informácie. Poskytnutie osobných údajov žiadateľa je dobrovoľné. Žiadateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla: elkem, s.r.o. a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. , t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.


Posledná aktualizácia Podmienok: 20. 7. 2010

Ochrana osobných údajov

Späť